ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี ดูดวงฟรี ดวงวันนี้ ดูดวงแม่นๆ ที่ Thailandhoro

แก้เคราะห์ สะเดาะกรรม

 • วิบากกรรม
  จำแนกประเภทของวิบากกรรม ออกเป็น 5 ประเภท หลักๆ ตามหลักการทำผิดศีลทั้งห้าข้อ อธิบายการทำผิดและผลของวิบากกรรมนั้นๆ
 • ปล่อยสัตว์ ปรับดวง แก้เคราะห์กรรม
  แนะนำการปล่อยสัตว์เพื่อแก้เคราะห์กรรม เสริมดวง เสริมบารมี อธิบายชนิดสัตว์และอานิสงค์จากการปล่อย
 • ทำบุญเสริมดวง
  ทำบุญเสริมดวงเมื่อจะลงทุนทำกิจกรรมใหม่ๆ แนะนำสิ่งของที่สามารถถวายพระ และข้อปฏิบัติเมื่อตกทุกข์ได้ยาก
 • กรรมฐานวิธีแก้กรรมให้ตนเอง
  แก้กรรมโดยการทำกรรมฐาน อานิสงค์ของการบำเพ็ญจิตภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 และข้อปฎิบัติหากทำกรรมชั่ว
 • วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลเร็วขึ้น
  คำอธิฐานหลักจากทำบุญหรือความดีต่างๆ เพื่อขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันจากเจ้ากรรมนายเวร เพื่อเป็นหนทางในการบรรเทาวิบากกรรม
 • สร้างบุญบารมี
  อานิสงส์ของการทำบุญสร้างกุศลในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น อานิสงส์ของการทำบุญกับบุพการี อานิสงส์ของการทำบุญกับเด็กๆ อานิสงส์ของการตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่น หรือทำบุญร่วมกันกับผู้อื่น เป็นต้น
 • กรรมและการแก้กรรม
  บุญกับบาปเป็นผลมาจากการกระทำที่เรียกว่า กรรม ผลของกรรมดีเรียกว่า บุญ ผลของกรรมไม่ดีหรือกรรมชั่วนั้นเรียกว่าบาป เร่งสร้างกรรมดี เพื่อผลของกรรมดีจะให้ผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้า
 • วิธีแก้กรรมด้วยการใส่บาตรให้เกิดผล
  วิธีการปฏิบัติ คำอธิษฐาน ทั้งก่อนและหลังการใส่บาตร เพื่อให้ผลบุญจากการใส่บาตร ส่งไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเจ้าหนี้กรรมอยู่จริงๆ เพื่อให้การใส่บาตรเกิดผลสูงสุด
 • แก้กรรมดวงวิญญาณ
  แก้กรรมดวงวิญญาณ ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณ
 • แก้กรรมเบา บรรเทากรรมหนัก
  ระดับต่างๆ ของกรรม แก้กรรมเบา บรรเทากรรมหนัก, ทำความดีแก้ไขผลกรรม
 • อารมณ์ก่อนตาย
  อธิบายวิถีจิตใกล้จะตาย ปรากฏเป็นอารมณ์แห่งปฏิสนธิจิตก่อน
 • ผลบุญ - บาป ของหญิงทำแท้ง
  เรื่องผลบุญ-บาป ของหญิงทำแท้ง, วิธีแก้กรรมทำแท้ง และบทสวดทำหรับคนเคยทำแท้ง
 • สะเดาะเคราะห์ ทำบุญรับอายุ
  สะเดาะเคราะห์ ทำบุญรับ วิธีทำบุญรับอายุที่ลงท้ายด้วยเลข ๓ ๕ ๖ ๙ เพื่อขอขมากรรมและช่วยส่งพลังบุญให้เจ้ากรรมนายเวร