แก้เคราะห์ สะเดาะกรรม

ตัดกรรม เปิดทางสว่าง ด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน และแผ่เมตตาให้ทั้งเขาและเรา ซึ่งเป็นหนทางที่ช่วยเปิดทางสว่างให้แก่ชีวิตได้หลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวร
ปล่อยสัตว์ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์และทรมานชีวิต, สัตว์ที่คนนิยมปล่อยกันมีอะไรบ้าง และช่วยลดเคราะห์กรรม หรือเสริมสิริมงคลในเรื่องใด
หน้าที่ของกรรม กรรมคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้างถึงจะสมบูรณ์ รวมไปถึงผลของกรรมที่เกิดขึ้น และการแก้กรรมนั้น ทำได้อย่างไร
อานิสงส์ของการทำบุญสร้างกุศลในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น อานิสงส์ของการทำบุญกับบุพการี อานิสงส์ของการทำบุญกับเด็กๆ อานิสงส์ของการตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่น หรือทำบุญร่วมกันกับผู้อื่น เป็นต้น
ทำบุญเสริมดวงเมื่อจะลงทุนทำกิจกรรมใหม่ๆ แนะนำสิ่งของที่สามารถถวายพระ และข้อปฏิบัติเมื่อตกทุกข์ได้ยาก
สะเดาะเคราะห์ ทำบุญรับ วิธีทำบุญรับอายุที่ลงท้ายด้วยเลข ๓ ๕ ๖ ๙ เพื่อขอขมากรรมและช่วยส่งพลังบุญให้เจ้ากรรมนายเวร
อธิบายวิถีจิตใกล้จะตาย ปรากฏเป็นอารมณ์แห่งปฏิสนธิจิตก่อน
เรื่องผลบุญ-บาป ของหญิงทำแท้ง, วิธีแก้กรรมทำแท้ง และบทสวดทำหรับคนเคยทำแท้ง
แก้กรรมดวงวิญญาณ ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณ
วิธีการปฏิบัติ คำอธิษฐาน ทั้งก่อนและหลังการใส่บาตร เพื่อให้ผลบุญจากการใส่บาตร ส่งไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเจ้าหนี้กรรมอยู่จริงๆ เพื่อให้การใส่บาตรเกิดผลสูงสุด
คำอธิฐานหลักจากทำบุญหรือความดีต่างๆ เพื่อขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันจากเจ้ากรรมนายเวร เพื่อเป็นหนทางในการบรรเทาวิบากกรรม
แก้กรรมโดยการทำกรรมฐาน อานิสงค์ของการบำเพ็ญจิตภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 และข้อปฎิบัติหากทำกรรมชั่ว
แนะนำการปล่อยสัตว์เพื่อแก้เคราะห์กรรม เสริมดวง เสริมบารมี อธิบายชนิดสัตว์และอานิสงค์จากการปล่อย
ระดับต่างๆ ของกรรม แก้กรรมเบา บรรเทากรรมหนัก, ทำความดีแก้ไขผลกรรม
จำแนกประเภทของวิบากกรรม ออกเป็น 5 ประเภท หลักๆ ตามหลักการทำผิดศีลทั้งห้าข้อ อธิบายการทำผิดและผลของวิบากกรรมนั้นๆ
บุญกับบาปเป็นผลมาจากการกระทำที่เรียกว่า กรรม ผลของกรรมดีเรียกว่า บุญ ผลของกรรมไม่ดีหรือกรรมชั่วนั้นเรียกว่าบาป เร่งสร้างกรรมดี เพื่อผลของกรรมดีจะให้ผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้า